TRAC‎ > ‎

TRAC Mecmuası

TRAC Radyo Amatör Mecmuasının Yıl: 1 Sayı:1 Temmuz 1964 ilk sayısının önsözüdür. Olduğu gibi aktarılmıştır.


OKUYUCULARIMIZA

Şu anda elinizde bulunan bu mecmua belki de senelerden beri hasretini çektiğiniz bir derginin ilk sayısını teşkil etmektedir.

Mecmuamız 1962 senesinde kurulan «TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ» nin bir yayın organıdır. Dünyadaki hemen hemen her memlekette bu tip mecmualardan yüzlercesi çıkmakta ve bir kısmı da yurdumuza gelmekte ise de ancak bunlardan lisan bilen mahdut kimseler faydalanmakta ve geriye kalan ekseri amatörler bu mecmualar içersindeki şekil ve şemalardan anlayabildikleri kadar istifade edebilmektedir.

Dergimiz radyo ve elektronik ile uğraşan gerek amatör ve gerekse profesyonel arkadaşların mecmuası olmak gayesindedir. Bunun içindir ki, yazılarımız içersinde en basit radyo bilgilerinden başka teorik yazılar da bulunacaktır.

Bu arada Cemiyetin üyesi olsun veya olmasın radyo ve elektronik ile hattâ elektrik ile ilgili şahısların mecmuamıza göndereceği yeni haber ve yazıları da kuruluşumuza uygun bulunduğu takdirde memnuniyetle basmağa gayret olunacaktır.

Birçoklarımızın bildiği gibi radyo amatörlüğü yalnız galenli ve transsistörlü yahut daha ilerlemiş meraklıların 5, 6 lâmbalı radyo veya amplifikatör yapma merakından ibaret olmayıp, belki de yurdumuzda tanıtılmadığından (Daha doğrusu 3222 sayılı telsiz kanunu hükümlerine göre yasak edilen) bambaşka bir merak ve zevki içine almaktadır.

Bu ikinci bölüm radyo amatörünün bizzat imâl veya bu işin hazırlanmış takatı kanunen sınırlandırılmış (takriben 50 Wat civarında) bir alıcı ve verici radyo cihazı ile kendisi gibi meraklı diğer memleketlerde bulunan amatörlerle istediği zaman istediği kadar konuşmak zevkidir.

Bugüne kadar memleketimizde 9/6/1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu hükümleriyle özel kişilerin radyo vericisi yapmak ve kullanmaları yasak edilmiş olduğundan bu zevk ve merak amatörlerin içinde kalmıştır. Halbuki akla gelen bütün büyük devletlerden mâada Cezayir, Angola, Bahama, Kongo, Bermuda, Burma, Habeşiştan, Kenya, Küveyt gibi memleketlerde bile gerekli formaliteler ikmal edilerek müsaade alınmak suretiyle amatörler imal ettiği Alıcı - Verici telsiz veya radyo telefonlar vasıtasiyle dünyanın her tarafındaki (Türkiye hariç) amatörler ile konuşmak hakkına sahiptir.

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ İLE ANKARA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI'nın memleketimizde bu yasağın kaldırılması için yaptığı teşebbüsler müsbet netice vermiş ve bir (RADYO AMATÖRLÜĞÜ KANUNU) tasarısı hazırlanması hakkında Milli Güvenlik Kurulu tarafından Ulaştırma Bakanlığına yetki verilmiştir.

Temenni olunur ki bu kanun çok yakın bir zamanda çıksın ve Türkiye'deki radyo amatörleri diğer ülkelerdeki seviyeye ulaşabilsinler.

Bu gayeye ulaşabilmek için bütün amatör ve teknisyen arkadaşların Cemiyetimize üye olmalarını temenni ederiz.

Dergimizin her sayısında mütehassıs elemanlar tarafından hazırlanmış izahatlı şamalar bulacak ve bunların tatbikinde uğrayacağınız güçlükleri yine mecmuamız vasıtasiyle halledebileceksiniz.

Birçok fedakârlıklarla ilk sayısını basabildiğimiz bu dergi sizlerindir. Sizin gayret ve yardımlarınızla ayakta durur ve ilerlese Yurdumuzdaki boş bir saha da doldurulmuş olacaktır.

Saygılarımızla
TRAC


Comments